Vẹt Lai là dòng vẹt được lai phồi từ 2 dòng vẹt tự nhiên khác nhau nhằm kết hợp các ưu điểm về ngoại hình, tính chất , IQ của từng loài nhằm tạo ra dòng vẹt nổi trội hơn,