Các loại đồ chơi cho vẹt : Đồ chơi gắn lồng, Đồ chơi huấn luyện vẹt … nhận làm theo mẫu và kích thước tùy chọn.