Thức ăn cho vẹt – Thức ăn nuôi vẹt non, Thức ăn vẹt trưởng thành