Chương này nói về việc bay của chú vẹt, phương pháp dạy vẹt bay cũng như an toàn khi bay, tập vẹt làm quen với áo giáp …